బ్లూ కలర్ చీరలో అమ్మడు తన ఎద అందంతో పాటు నడుము అందాలను కూడా మరింత హైలెట్ చేస్తూ కనిపించింది.