స్టైలిష్ గా పొట్టి డ్రెస్ లో అమ్మడు చాలా వయ్యారంగా పోజులు ఇచ్చింది.