అదితి సహజ సౌందర్యం, ప్రతి ఫ్రేమ్‌లోనూ మెరిసిపోయేలా చేసింది